Uncategorised

Sprzedaż ZCP

ZARZĄD
RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. w Wojkowicach


OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w WojkowicachI. Przedmiot przetargu.
1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa położona przy ul Długosza 27 w miejscowości Wojkowice, Gmina Wojkowice, pow. będziński, obejmująca:
nieruchomość gruntową składającą się z działek nr 2070/17, 2070/19, dla których Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr 22760 oraz działek 2070/31, 2070/33, dla których Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr 22365 zabudowanych:
•    wiatą sortowni odpadów o powierzchni 833 m2 i kubaturze 5 000 m3 – konstrukcja: słupy żelbetowe z dachem w konstrukcji stalowej pokrytym blachą trapezową posadzka w wiacie betonowa, w której znajdują się urządzenia linii sortowniczej, place składowe asfaltowe o powierzchni 2 200 m2
•    budynkiem socjalno-biurowy, o pow. 299,12 m2 z parkingiem i ogrodzeniem
•    garażem murowanym o powierzchni 52,25 m2,
•    wagą samochodową z płytą najazdową o powierzchni 65 m2, wraz z segmentem i podjazdem ponadto nieruchomość wyposażona jest w otwarte kanały odprowadzające wody deszczowe , wodociąg technologiczny i do celów socjalnych, zasilanie elektryczne, zbiornik szczelny do gromadzenia ścieków bytowych, drogę dojazdową i drogi wewnętrzne. Teren jest ogrodzony.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość opisany został jako: tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno – magazynową oraz tereny dróg dojazdowych. Działki o podanych wyżej numerach nie są objęte lokalnym programem rewitalizacji.
Sortownia wraz z zapleczem socjalnym objęta jest umową dzierżawy z dnia 19 marca 2018 r. (okres dzierżawy upływa w dniu 31 marca 2021 r.). Pomieszczenia biurowe objęte są umową najmu z dnia 28 września 2018 r. (okres umowy najmu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.).


II. Warunki przetargu
Cena wywoławcza wynosi 1 990 000,00 zł netto.
1. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg – ZCP Recykling Wojkowice w Biurze Organizatora przy ulicy Długosza 27, 42-580 Wojkowice, w terminie do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi o godz. 15.00 w siedzibie Spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. (ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice).
Uwaga: Oferty niekompletne, a także te które złożone zostaną po terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 199 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) – na konto „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. w ING Bank Śląski O/Będzin 21 1050 1360 1000 0023 5475 2590 najpóźniej do dnia 29 maja 2019 roku pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważać się będzie dzień uznania wskazanego rachunku bankowego na wymaganą kwotę.
3. Nabywca :
a)    staje się stroną umowy dzierżawy sortowni w miejsce Recykling Wojkowice Sp. z o.o. zawartej do dnia 31 marca 2021 r., a po jej zakończeniu przejmuje pełne władztwo nad rzeczą oraz pracownikami sortowni (Art. 231 KP)
b)    staje się stroną umowy najmu pomieszczeń biurowych w miejsce Recykling Wojkowice Sp. z o.o. a po jej zakończeniu przejmuje pełne władztwo nad rzeczą.
4. Warunkiem zawarcia umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa objętego przedmiotem przetargu jest jednoczesne ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu do działki nr 2070/9 i 2070/23, na rzecz każdoczesnego właściciela w/w nieruchomości (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa kieruje się kryterium wysokości oferowanej ceny.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia ogłoszonego przetargu, bez podania przyczyny i w każdym czasie.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu z dnia 07.05.2019 roku – dostępny na stronie internetowej www.recyklingwojkowice.pl lub  w siedzibie Spółki.
 

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej przy ul. Długosza 27 w Wojkowicach

Załącznik graficzny

Segregacja odpadów

Na sortownię przyjmowane są odpady użyteczne wydzielane, w wyniku selektywnej zbiórki, ze strumienia odpadów komunalnych, tj.:

Dostarczane odpady, po zważeniu kierowane są w miejsce gromadzenia, na placu magazynowym sortowni. Po oddzieleniu frakcji wielkogabarytowych (duże kartony, folia) odpady zadawane są do kanału zasypowego. Przenośnikiem kanałowo-wznoszącym transportowane są do kabiny sortowniczej. W kabinie następuje tzw. selekcja pozytywna tj. ręczne wyselekcjonowanie z taśmy sortowniczej danej frakcji wg. asortymentu:
  • makulatura: twarda (karton), miękka (papier),
  • tworzywa sztuczne: PET, PP, PE, PS, PCV, PEHD,
  • stłuczka szklana: bezbarwna, kolorowa,
  • złom metali: aluminium, pozostały złom. Makulatura (miękka - gazeta), szkło i złom umieszczane są w kontenerach podstawionych przez Odbiorców. 

Tworzywa sztuczne (RET, PP, PE, folia kolorowa i bezbarwna) poddawane są zagniataniu i paczkowaniu przy użyciu prasy hydraulicznej. Wszystkie asortymenty przechowywane są do czasu zgromadzenia ilości handlowych.

Proces segregacji pozwala na wytworzenie:
  • makulatury - odpady o kodzie 15 01 01 oraz 19 12 01,
  • tworzyw sztucznych - odpady o kodzie 15 01 01 oraz 19 12 04,
  • szkła - odpady o kodzie 15 01 07 oraz 19 12 05,
  • metali - odpady o kodzie 15 01 04 oraz 19 12 02 i 19 12 03.
Odpady jw. przekazywane są do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Pozostałe (nie nadające się do wykorzystania) odpady o kodzie 19 12 12 są  przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Projekt UE

18 maja 2010r. „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego – pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej sortowni odpadów komunalnych w Wojkowicach przy ul. Długosza 27 wraz z zapleczem i doposażeniem linii technologicznej do segregacji” ze środków finansowych na lata 2007-2013 w ramach priorytetu V. Środowisko, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Koszt całkowity zadania wyniósł 2,19 mln zł., kwota dofinansowania wyniosła 1,62 mln zł., zadanie było realizowane od miesiąca listopada 2008 do miesiąca sierpnia 2011r.

W ramach projektu przeprowadzono kilka przetargów. Do opracowania dokumentacji projektowej wybrano firmę: Autorską Pracownię Architektury dr inż. R. Malina. Część projektu związaną z rozbudową i przebudową istniejącej sortowni odpadów komunalnych powierzono firmom wybranym w wyniku postępowań przetargowych:

- „IMPART” Andrzej Dyszy, Celiny (roboty ziemne)
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „APEIRON” Sp. z o.o., Chełmek (roboty budowlane)
- Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków (roboty instalacyjne el.)
- FALUBAZ POLSKA S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Zielona Góra
- Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDOHUT” Sp. z o.o., Czeladź (roboty budowlane).

Część technologiczną związaną z dostawą i montażem linii do segregacji odpadów realizowała firma FALUBAZ S.A. z Zielonej Góry. Do rozbudowy zaplecza dla pracowników spółki wybrano firmę Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów z Płocka.

Realizacja niniejszego projektu w zakresie rozbudowy sortowni pozwoliła na spełnienie wymogu dostosowania istniejącej instalacji w zakresie stopnia odzysku, najlepszych dostępnych technik i technologii oraz poprawy warunków funkcjonalno-użytkowych i efektywności całej pracy sortowni odpadów, polepszone zostały także parametry ergonomii pracy sortowaczy.

Zasadniczym efektem projektu w zakresie budowy zaplecza socjalnego dla pracowników sortowni jest dostosowanie zakładu do obecnie obowiązujących norm sanitarnych i BHP przy jednoczesnej eliminacji potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

Tak rozbudowana sortownia jest w stanie odzyskać większą ilość recyklatów o lepszej jakości, co znajdzie przełożenie na rynek odbiorców i spowoduje, iż pierwotny odpad ponownie zostanie użyty w obrocie gospodarczym, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów bezpowrotnie deponowanych na składowisku. Zapewnione też zostaną normatywne i bezpieczne warunki do magazynowania surowców wtórnych.

Projekt wpisuje się w system zagospodarowania odpadów w regionie, umożliwia dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów u „źródła” ich powstawania przynosząc długofalowe korzyści odzwierciedlające ideę zrównoważonego rozwoju.